پروژه

د هانککانګ هوایی ډګر پروژې لپاره عمودي توربین پمپ
د سیلاب کنټرول او اوبو ایستلو لپاره د ځان لومړني انجن اوبو اوبو پمپ ټاکل
د اوبو د ډنډراګ لپاره مخلوط جریان فرعي وړ پمپ
د ښار سیلاب کنټرول او اوبو ایستلو لپاره محور سبمرسیبل پمپ
د اکوسو د تیلو ساحې لپاره د وچ نفس پمپ
د اوبو رسولو پمپ سیسټم لپاره ملټيسیټ سنټرفیګال پمپ
د ماین پونټون پروژې لپاره د فرعي وړ اوبو فاضله پمپ
عمودي توربین پمپ ایران بیرغ
د کمبوډیا اوبو لیږد پروژې لپاره عمودي توربین پمپ